Przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej I nadanie pełnych kwalifikacji w tym zakresie.

Uprawnienia
Uzyskanie pełnych kwalifikacji do realizacji szkolnych zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie.
Opis kierunku/Program
Program studiów w pełni odpowiada aktualnym wymogom ministerialnym dotyczącym treści merytorycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Obejmuje on problematykę podstaw psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości, psychologii relacji międzypłciowej i małżeństwa, pedagogiki rodziny, podstaw seksuologii i wychowania seksualnego, etyki i bioetyki, wybranych zagadnień ginekologiczno-położniczych, metod planowania rodziny, prawnych aspektów rodziny, poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego, profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, profilaktyki zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży, psychologii komunikacji, pedagogiki massmediów.

Warunki rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:
Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą na wybrany wydział.
Uczestnicy
Oferta skierowana w  szczególności  do: nauczycieli szkół wszystkich typów, którzy są zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie oraz do pedagogów i osób pracujących z rodziną i na rzecz rodziny, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne im do wykonywanej pracy.

Wykładowcy
Dysponujemy dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu studiów, a kadrę prowadzącą zajęcia stanowią wykładowcy Uniwersytetu i wybitni praktycy w zakresie realizowanej problematyki. Należą do nich m.in. pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce związanej z życiem w rodzinie i z wychowaniem seksualnym, wieloletni konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, rzeczoznawca MEN ds. pomocy dydaktycznych w zakresie tego przedmiotu, autorzy licznych publikacji poświęconych problemom obejmującym program studiów, osoby dysponujące doświadczeniem związanym z pracą z nauczycielami ww. przedmiotu na terenie całego kraju (m.in. dr Marta Komorowska-Pudło, dr Grażyna Kowalczyk, dr Iwona Rawicka). Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu w organizację i prowadzenie tych studiów w rankingach ministerialnych związanych ze stanem przygotowania kadry do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie województwo zachodniopomorskie wielokrotnie zajmowało czołowe miejsca. Rankingi te obejmowały bowiem absolwentów prowadzonych przez nas studiów.
Organizacja nauki
Zajęcia będą się odbywały w piątki po południu i w soboty (dwa razy w miesiącu). Miejsce zajęć: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Pawła VI 2

Czas trwania
Trzy semestry (315 godzin dydaktycznych i 60 godz. praktyk – zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi)
Warunki zaliczenia
Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym złożeniu i zaakceptowaniu przez recenzenta pracy końcowej.

Opłaty
1200 zł. za semestr.

Wykaz przedmiotów
Podstawy psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości
Psychologia relacji międzypłciowej i małżeństwa
Pedagogika rodziny
Podstawy seksuologii i edukacji seksualnej
Elementy seksuologii medycznej
Wybrane zagadnienia z etyki i bioetyki
Wybrane zagadnienia  ginekologiczno- położnicze
Metody planowania rodziny
Rodzina w świetle prawa
Poradnictwo i doradztwo
Profilaktyka HIV/ AIDS
Metodyka i dydaktyka przedmiotu „ wychowanie do życia w rodzinie”
Profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży
Psychologia komunikacji
Pedagogika massmediów
Seminarium dyplomowe
Praktyki

Dokumenty
podanie – kwestionariusz kandydata
dyplom ukończenia studiów wyższych
dwa zdjęcia
kserokopia dowodu osobistego

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Komplet dokumentów należy złożyć  osobiście lub przesłać pocztą do Dziekanatu Wydziału Teologicznego na adres:

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Papieża Pawła VI nr 2
71-459  SZCZECIN
Kontakt:
kierownik studiów
dr Marta Komorowska-Pudło
tel. 791-152-102
e-mail: mkomorowska1@wp.pl
sekretariat
mgr Jadwiga Lewicka
tel. ( 091) 444-14-51
email: jadwiga.lewicka@univ.szczecin.pl