• 13 LIS 19

  SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
  I roku studiów:
  pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

  Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich

  oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej

  odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

  od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

  1. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, ul. Mickiewicza 16A.

  Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

   

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

  odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie:

  od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

  Szczegóły na stronie: http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us

  Instrukcja dla uczestników szkolenia BHP

  do zamieszczenia na stronie UCE i dziekanatów

  Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla studentów studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

  1. Przebieg szkolenia teoretycznego
  1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy po 18 listopada 2019 r. zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w e-dziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp”.
  2. Szkolenie składa się z pięciu modułów (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska).
  3. Po zapoznaniu się z treściami szkolenia bhp należy przystąpić do testu zaliczeniowego (możliwe są dwa podejścia).
  4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich przystępują do części praktycznej szkolenia (patrz punkty B 1-6).
  5. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
  6. Studenci, którzy nie zaliczą szkolenia w powyższym terminie, w celu zaliczenia semestru będą zobowiązani do podejścia do zaliczenia szkolenia w sesji poprawkowej.
  1. Przebieg szkolenia praktycznego

   

  1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia po zaliczeniu części teoretycznej muszą zalogować się na egzamin praktyczny zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1.
  2. Egzamin praktyczny odbywa się w pracowni RescueLab w budynku Instytutu Nauk o Morzu, ul. Mickiewicza 16A.
  3. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej.
  4. Dostępne terminy egzaminu praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej. Wybrany termin szkolenia można zmienić do 48 godzin przed egzaminem. Nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezaliczeniem całego szkolenia BHP. Uwaga! Ilość grup szkoleniowych jest ograniczona.
  5. Jeżeli w trakcie egzaminu praktycznego student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności.
  6. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.

  Informacje dodatkowe

  1. Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane w systemie Egeria przez upoważnianego pracownika Pracowni Bezpieczeństwa Wodnego RescueLAB, natomiast w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta jest potwierdzane przez pracownika właściwego dziekanatu poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.
  2. Szkolenie kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu zaliczeniowego na platformie e-learningowej lub niestawienia się na egzamin praktyczny, student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
  3. Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę e-learningową, powinien skontaktować się mailowo z:
  • Studenci wydziałów: Nauk Ścisłych, Nauk Społecznych, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Teologicznego z mgr Marią Adamczyk, mail: maria.adamczyk@usz.edu.pl
  • Studenci wydziałów: Humanistycznego, Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Prawa i Administracji z mgr Apoloniuszem Kurylczykiem, mail: kurylczyk@usz.edu.pl

  W wiadomości należy podać: wydział, kierunek studiów, imię i nazwisko, nr albumu, wydziału i kierunku studiów oraz opis problemu.

  1. W przypadku braku dostępu do szkolenia e-learningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres mielko@usz.edu.plz opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

  Podstawa Prawna

  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  ZAŁĄCZNIK 1. Rejestracja w systemie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

  1. Zarejestruj się na stronie http://system.wopr.szczecin.pl

  W formularzu rejestracyjnym podaj:

  • Swoje imię i nazwisko
  • Adres e-mail (pamiętaj, że zakładasz swoje prywatne konto w systemie, używaj imiennego adresu, nie takiego do którego dostęp ma więcej osób niż Ty)
  • Przepisz kod z obrazka
  1. Wciśnij guzik załóż konto i potwierdź poprawność danych.
  2. Na Twój adres email zostanie wysłana informacja z hasłem do pierwszego logowania.
  3. Po zalogowaniu się w systemie będziesz widzieć swój „Pulpit”. Tu będą pojawiać się najważniejsze informacje wymagające Twojej uwagi.

   

  1. Aby zapisać się na szkolenie wejdź w zakładkę „Szkolenia”  ->  „Zapisz się na szkolenie”. W tym miejscu będą pojawiać się szkolenia w których możesz wziąć udział.

   

  1. W celu zapisania się na szkolenie wybierz termin oraz wciśnij funkcję „Zapisz się na to szkolenie”  a następnie potwierdź chęć uczestnictwa przyciskiem „Zapisz”.
  2. Niektóre szkolenia wymagają spełnienia określonych warunków. Zapoznaj się z nimi oraz kliknij w „Spełnij warunek”. Jest to niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu.

  Jeśli będziesz miał jakiś problem napisz do nas rl@wopr.szczecin.pl

  To wszystko! Do zobaczenia na szkoleniu!