Dotyczy: zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 i obrony pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej)

 1. Temat pracy na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich winien być ustalony i zatwierdzony nie później niżna pół roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w § 56Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiegoz dnia 26 marca 2015r.:

– uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych,

– uzyskanie z pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej) co najmniej oceny „dostatecznej” wystawionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta,

– złożenie w Dziekanacie dokumentów nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (w tym indeksu w celu zaliczenia semestru i roku oraz wyliczenia średniej ocen za studia),

– uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,

– złożenie oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej zgodnie z wzorem obowiązującym w Uczelni.

 1. Student zobowiązanyjest złożyć pracę dyplomową (magisterską/licencjacką) w Dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów tj. ostatniego dnia sesji poprawkowej – 25 września 2016r., co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
 2. Egzamin dyplomowy (magisterski/licencjacki) powinien odbyć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od terminu złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie.
 3. Wobec studenta, który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania oprócz seminarium dyplomowego Dziekan wydaje decyzję o powtarzaniu seminarium dyplomowego albo o skreśleniu z listy studentów.
 4. Student, który został skreślony z listy studentów z w/w przyczyny może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem seminarium dyplomowego bez uzupełniania różnic programowych.
 5. Wznowienie studiów, o których jest wyżej mowa, możliwe jesttylko razw toku studiów.
 6. W związku z wprowadzeniem w US programu antyplagiatowego student składa promotorowi pracę dyplomową z tekstem w wersji ostatecznej, dopuszczonej do obrony (papierowej i elektronicznej na nośniku CD). Promotor przepuszcza pracę przez program antyplagiatowy, drukuje Raport podobieństwa, przygotowuje „Protokół kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1), gdy praca dyplomowa spełnia wymogi składa podpis akceptujący na 1 stronie egzemplarza i przekazuje studentowi. Student składa w Dziekanacie: „Oświadczenie studenta” (zał. nr 3), pracę dyplomową (szczegóły poniżej), „Protokół kontroli oryginalności pracy” wraz z Raportem podobieństwa.

Szczegóły dotyczące antyplagiatu są zawarte w Zarządzeniu nr 29/2014 Rektora US z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.

Pracę, po akceptacji promotora, należy złożyć w Dziekanacie na ok. 3-4 tygodnie przed planowanym terminem obrony w celu dokonania oceny pracy przez promotora i recenzenta. Student wpisuje temat pracy do indeksu – na str. 94 (w starszej wersji) lub na str. 90 (w nowszej   wersji).

 1. Studentteologii i nauk o rodzinieprzygotowuje 4 egzemplarze pracy w wersji papierowej:
 • –  3 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):
 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi),
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie)
 • 1 dla Biblioteki Wydziałowej w Szczecinie (złożony w Dziekanacie),
 • –   1 egzemplarz do akt studenta (składany w Dziekanacie – drukowany OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce. NA TYM EGZEMPLARZU  PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).

Jeśli biblioteki w Koszalinie i Paradyżu potrzebują egzemplarz pracy magisterskiej, ich liczba wzrasta o 1 egz.

    Student italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwemprzygotowuje 5 egzemplarzy pracy

w wersji papierowej:

 • –  3 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):
 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi),
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie),
 • 1 dla Biblioteki Wydziałowej w Szczecinie (złożony w Dziekanacie),
 • –  2 egzemplarze do akt studenta, w tym 1 egz. dla Uniwersytetu w Bari (składane w Dziekanacie – drukowane OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce.  NA TYCH EGZEMPLARZACH PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).
 1. Strona tytułowa pracy dyplomowej zteologii i nauk o rodzinie:

Na 1. stronie – tytułowej należy zamieścić:

 • –  poprawną nazwę katedry, w której jest pisana praca,
 • –  zatwierdzony temat pracy (dokładne brzmienie i zgodność znaków interpunkcyjnych),
 • –  kody pracy magisterskiej/dyplomowej (od 1- 3, wyjątkowo 4) – uzgodnione z promotorem (wykaz kodów dostępny w Dziekanacie, Sekretariatach w Koszalinie i Paradyżu, na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej US),
 • –  na 2. stronie: oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy ze złożonym podpisem (praca nie może być przyjęta bez podpisu pod oświadczeniem),
 • –  na 3. stronie należy zamieścić oświadczenie w sprawie udostępnienia/nie udostępnienia
 • niepublikowanej pracy magisterskiej/dyplomowej w bibliotece Wydziału (obie wersje są zamieszczone na wydziałowej stronie internetowej).

Strona tytułowa pracy dyplomowej z italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem:

Na 1. stronie – tytułowej w języku polskim i jej odpowiedniku w języku włoskim należy zamieścić:

 • –  poprawną nazwę katedry, w której jest pisana praca,
 • –  zatwierdzony temat pracy (dokładne brzmienie i zgodność znaków interpunkcyjnych),
 • –  kody pracy licencjackiej (od 1- 3, wyjątkowo 4) – uzgodnione z promotorem (wykaz kodów dostępny w Dziekanacie, na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej US),
 • –  na 2. stronie: oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy licencjackiej napisane w języku polskim ze złożonym podpisem (praca nie może być przyjęta bez podpisu pod oświadczeniem),
 • –  na 3. stronie należy zamieścić oświadczenie w sprawie udostępnienia/nie udostępnienia  niepublikowanej pracy licencjackiej w Bibliotece Wydziału.

Praca licencjacka jest pisana w języku włoskim i ma ponadto zawierać:

 • –  spis treści, wstęp, rozdziały, bibliografia pisane w języku włoskim
 • –  streszczenie pracy pisane w języku polskim (około 2 stron tekstu) na końcu pracy licencjackiej.
 1. Studentteologii i nauk o rodzinieskłada pracę w wersji elektronicznej na CD (w przypadku prac pisanych w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej wymagane są 2 egz. CD).

Student italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem składa pracę w wersji elektronicznej w 2 egz. CD, w tym 1 egz. dla Uniwersytetu w Bari.

Przed obroną pracy obowiązkowo należy złożyć w Dziekanacie:

 • 4 aktualne fotografie o wymiarach4,5 cm x6,5 cm;
 • pokwitowanie opłaty za dyplom w wysokości 60,-zł (blankiety do pobrania w Dziekanacie);
 • obiegówkę;
 • wypełniony formularz „Informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta” (dane w nim zawarte są potrzebne do zamieszczenia w części B dyplomu – w Suplemencie);
 • „Oświadczenie” dotyczące monitorowania kariery zawodowej absolwenta.

Legitymację studencką należy zdać w Dziekanacie najpóźniej w dniu obrony.

Dyplom odbiera się OSOBIŚCIE, gdyż należy złożyć własnoręczny podpis na pokwitowaniu odbioru dyplomu. Jeśli nie jest to możliwe, należy notarialnie upoważnić wybraną osobę do odbioru dyplomu.