Studia teologiczne na wydziale służą poznaniu i pogłębieniu nauki katolickiej i jej relacji do nauczania innych wspólnot religijnych oraz przygotowaniu do pracy w Kościele i dla społeczności świeckiej, czyli do pracy katechetycznej, apostolskiej, społecznej i naukowej.

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 6 pkt
Ocena dostateczna plus – 8 pkt
Ocena dobra – 10 pkt
Ocena dobra plus – 12 pkt
Ocena bardzo dobra – 14 pkt
max. 14 pkt
2. Średnia ocen z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0 max. 11 pkt
3. Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (do 5 stron druku), rozmowa kwalifikacyjna dot. dotychczasowych zainteresowań naukowych oraz wiedzy nt. 1. Współczesne zagrożenia wiary;2. Płeć kulturowa a rozumienie natury w doktrynie chrześcijańskiej; 3. Sumienie prawe i jego formacja.
max. 70 pkt
4. Inne poza w/w kryteriami ocenianymi liczbą punktów zostaną wzięte pod uwagę udokumentowane: znajomość języka obcego, praca w kołach naukowych,
publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych oraz ukończone kursy teologiczne
max. 5 pkt
Łącznie 100 pkt

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
0 – 50 pkt – ocena niedostateczna
51 – 60 pkt – ocena dostateczna
61 – 70 pkt – ocena dostateczna plus
71 – 80 pkt – ocena dobra
81 – 90 pkt – ocena dobra plus
91 – 100 pkt – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów. Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

Więcej informacji: