Studia drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia.

Szczególny charakter nadaje studiom drugiego stopnia prowadzona na nich specjalność – poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje. Studia te umożliwiają przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywania konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje dysponuje zaawansowanym – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – przygotowaniem w dziedzinie nauk o rodzinie. Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego (nr w wykazie zawodów: 263503) oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora (nr w wykazie zawodów: 263502), a także mediatora sądowego (nr w wykazie zawodów: 263507). W szczególności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego wspierania i pomocy tak poszczególnym osobom, jak i całym rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów. Dysponuje wiedzą na temat problemów współczesnej rodziny, uwarunkowań wsparcia i rozwoju psychospołecznego osób oraz psychopatologii życia społecznego. Posiada umiejętność samodzielnego diagnozowania i pomocy rozwiązywania problemów w rodzinie. Potrafi określać i wspierać rozwój predyspozycji osobistych klienta, motywację i samoocenę drugiego człowieka, podnosić jakość jego funkcjonowania interpersonalnego, umiejętność pracy w zespole. Posiada umiejętności potrzebne do prowadzenia mediacji. Zna procedurę prawną i po wpisaniu na listę mediatorów może prowadzić mediacje jako wyznaczony przez sąd mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i w sprawach nieletnich (mediator). Może również prowadzić mediacje w rozwiązywaniu sporów pozasądowych i pomagać w organizacji negocjacji.

Może samodzielnie wykonywać zadania jako wykwalifikowany pracownik wszystkich instytucji, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin oraz instytucji przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenie szkół dla rodziców i grup wsparcia dla rodzin. Przygotowany jest do pracy w ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach małżeńskich i rodzinnych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych, instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach interwencji kryzysowej, organizacjach pozarządowych i agendach samorządowych.