Studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie przygotowują do szeroko pojętej pracy na rzecz rodziny w różnych instytucjach społecznych. Po pierwszym roku studiów przewidziany jest wybór jednej z dwóch oferowanych specjalności:

Studia na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością asystent rodziny umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę doradczo-wspierającą skierowaną do rodzin, które mają problemy z wypełnianiem podstawowych funkcji i zadań i które przeżywają różnego rodzaju trudności. Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy rodzinom wymagającym wzmocnienia i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, reintegracji, poprawy sytuacji społeczno-socjalnej i organizacji życia rodziny. Posiada umiejętność pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, przewlekle i nieuleczalnie chore.

Studia na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością profilaktyka społeczna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania patologii społecznej. Absolwent jest przygotowany do organizowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do indywidualnej pracy profilaktycznonaprawczej z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne, do prowadzenia konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki społecznej. Obejmuje swoimi działaniami profilaktycznymi m.in. takie problemy jednostek i ich rodzin, jak: uzależnienia, prostytucja dzieci i młodzieży, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w charakterze: specjalisty do spraw rodziny, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, pracownika socjalnego (po spełnieniu dodatkowych warunków), pracownika wymiaru sprawiedliwości oraz nauczyciela w zakresie przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego (po uzyskaniu kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, placówkach służby zdrowia, rodzinnych poradniach specjalistycznych, samorządowych ośrodkach pomocy społecznej lub pomocy rodzinie, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej (po uzupełnieniu dodatkowych kwalifikacji w przypadku, gdy jest to wymagane do pracy w ww. instytucjach), a także do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle i nieuleczalnie chorym i członkom ich rodzin.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim, między innymi na studiach drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie prowadzonych na Wydziale Teologicznym US.