Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej
pokój nr 103

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

Informacje o katedrze

Celem badawczym katedry teologii fundamentalnej i ekumenizmu jest badanie wiarygodności chrześcijaństwa i Kościoła w kontekście współczesnych czasów. Implikuje ono analizę rzeczywistości współczesnej pod kątem znaków czasu i budowania nowej argumentacji odpowiadającej wymogom dzisiejszych czasów. W swoich badaniach katedra sięga też do religii niechrześcijańskich, poszukując w nich „śladowe” znaki Objawienia się Boga. Uzasadnieniem wiarygodności chrześcijaństwa w ramach chrystologii i eklezjologii jest przedmiotem badań adiunkta ks. dra Ryszarda Tomczaka. Wiarygodność chrześcijaństwa autor próbuje uzasadnić poprzez zbudowanie chrystologii (taumaturgicznej – w oparciu o cuda Jezusa, w której ukryta jest implicite Jego chrystologia) oraz badanie Objawienia w różnych znakach zawartych we wspólnocie eklezjalnej. Natomiast adiunkt ks. dr Andrzej Wańka bada problematykę metafizycznych założeń ezoteryzmu oraz poszukuje podstaw moralności w religiach niechrześcijańskich. W badaniach naukowych uwzględnia się implicite wymiar ekumeniczny. W międzyczasie adiunkci, pomnażając swój dorobek naukowy, przygotowują rozprawy habilitacyjne