Katedra Pedagogiki i Katechetyki
pokój nr 208

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

    Informacje o katedrze

    W obszarze pracy naukowo-dydaktycznej pracownicy katedry prowadzą badania w dziedzinie nauk społecznych (pedagogika) oraz nauk teologicznych (katechetyka). Katedra współpracuje w zakresie rozwoju i promowania nauki z Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w zakresie promowania nauki i kultury z Fundacją Jandrzejówka, działającej na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społeczeństwem.

    Katedra Pedagogiki i Katechetyki jest organizatorem interdyscyplinarnego ogólnopolskiego cyklu konferencji naukowych nt. Sprawności moralne w wychowaniu pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezydent Miasta Szczecin przyznał cyklowi Mecenat Miasta Szczecin jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia. Celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty, rodzajów i znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu. Tematyka obejmuje dziedzictwo i aktualność sprawności moralnych z ukazaniem dominujących tendencji w rozumieniu ich istoty w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych oraz teoretyczne i praktyczne konteksty rozwijania sprawności moralnych: www.smww.usz.edu.pl

    Katedra Pedagogiki i Katechetyki jest także współorganizatorem cyklicznych spotkań na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pt. Szczeciński Zalew Myśli, promujących naukę i kulturę w środowisku lokalnym. Głównemu organizatorowi – Fundacji Jandrzejówka – przyświeca idea pogłębionej refleksji nad ważnymi aspektami życia w społeczeństwie głęboko ludzkim: miejscem słabości, bezinteresowności, postawy dziecięctwa, prawdy, ciszy, odwagi bycia sobą w relacjach międzyludzkich, nowymi paradygmatami edukacji ukierunkowanej na wspólnotowość: http://fundacja-dom-rodzinny.org.pl/szczecinski-zalew-mysli-2/152-2/

    Szczegółowe kierunki poszukiwań pracowników Katedry Pedagogiki i Katechetyki koncentrują się wokół następujących obszarów badawczych i zagadnień:

    dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US:

    1. Filozoficzne aspekty wychowania: istota i sens wychowania; prawda i formy jej sprzeniewierzania się w wychowaniu; kształtowanie sumienia jako zadanie wychowawcy i wychowanka; banalizacja zła.
     2. Psychospołeczne aspekty wychowania: pasja i profesjonalizm; specyfika roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy; znaczenie autorytetu w wychowaniu; umiejętności wychowawcze.
     3. Moralne aspekty wychowania: cnoty i sprawności moralne wychowawcy i wychowanka.
     4. Metodologia nauk społecznych, metodologia nauk o rodzinie.
    2. dr Krzysztof Kantowski:
    3. Możliwości i ograniczenia korelacji dydaktyki szkolnej z katechetyczną
     2. Realizacja procesu ewangelizacji w obszarze katechezy
     3. Aplikacja teoretycznych założeń katechetycznych dotyczących wychowania do sakramentów do uwarunkowań praktycznych
    4. dr Wojciech Lechów:
    5. Katecheza inicjacji chrześcijańskiej: zainteresowania obejmują opracowania naukowe dotyczące problematyki katechezy parafialnej z uwzględnieniem katechezy do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej; publikowanie pomocy katechetycznych i duszpasterskich do prowadzenia katechez przed sakramentem chrztu, eucharystii i bierzmowania.
     2. Nauczanie religii w szkole: poznawanie aspektów prawnych nauczania religii w szkole, stymulowanie rozwoju pedagogicznego i dydaktycznego nauczycieli religii, poznawanie modeli nauczania religii w Polsce i Europie, poznawanie nowych metod dydaktycznych.
     3. Formacja katechetów: działania dotyczące formacji katechetów w wymiarze metodycznym i duchowym, poznawanie nowych form rozwoju zawodowego katechetów np. coaching.

    dr Ewa Rojewska:

    1. Pedagogika rodziny
    2. Poradnictwo i terapia rodzin
    3. Wychowanie personalistyczne
    4. Wychowanie seksualne