Katedra Italianistyki

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Papieża Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin

Informacje o katedrze

Kierunek Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem powstał we współpracy między dwoma uniwersytetami (Uniwersytet Szczeciński i Università di Bari) w celu umożliwienia poznania i propagowania języka, kultury i literatury włoskiej w kraju, który może poszczycić się przeszłością naznaczoną wieloma kontaktami z Włochami, a także przybliżenia religii chrześcijańskiej.

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego jest wyraźnym przykładem zmian i wyzwań, jakie współczesne czasy stawiają uniwersytetom.  “Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem” narodziła się w wyniku dziesięcioletniej współpracy z Uniwersytetem w Bari. Szczecińska Italianistyka jest jedynym takim wydziałem w Polsce, na którym wykładają nauczyciele akademiccy i lektorzy pochodzący niemal wyłącznie z Włoch. Predysponuje ją to do bycia jednym z najlepszych miejsc do uczenia się języka i kultury włoskiej. Program studiów przewiduje naukę języka i literatury włoskiej, historii i geografii Włoch, filozofii i estetyki włoskiej, lingwistyki i historii języka włoskiego, historii sztuki włoskiej w kontekście diachronicznym jak również z odwołaniem się do współczesności.
Obok normalnej aktywności dydaktycznej, przewidzianej programem studiów, są organizowane również inne cykliczne spotkania z filmem, muzyką i innymi formami sztuki włoskiej. Skoncentrowanie tylu przejawów aktywności stało się możliwe dzięki współpracy z instytucjami lokalnymi, które finansują te wydarzenia.
Bardzo wyraźna jest także nasza aktywność na terytorium regionalnym, w tym zakresie katedra italianistyki podpisała już wiele porozumień o współpracy kulturalnej z polskimi i włoskimi instytutami naukowymi i kulturalnymi mając na uwadze, że uwrażliwianie regionu może przyczynić się do wzrostu zainteresowania kulturą włoską i zachęcić coraz większą ilość studentów do wyboru tego kierunku studiów.


Il corso di studi in Italianistica con elementi di studio sul cristianesimo è nato dalla decennale collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. Quello di Stettino è l’unico dipartimento in Polonia ad avere un così alto numero di docenti ricercatori e lettori madrelingua. Caratteristica questa che lo candida ad essere uno dei luoghi di eccellenza per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana. Il programma di studi prevede l’insegnamento della lingua e della letteratura italiana, della storia e della geografia d’Italia, della filosofia e dell’estetica italiana, della storia della lingua e della linguistica italiana, della storia dell’arte italiana in un contesto diacronico con attenzione agli aspetti della contemporaneità.
Affianco alle normali attività didattiche, previste dal programma di studio, sono altresì organizzati appuntamenti ciclici con il cinema, la musica e altre forme d’arte italiane. La concretizzazione di tali manifestazioni è resa possibile grazie alla collaborazione con istituzioni locali che finanziano gli eventi. In estate, giovani artisti italiani sono invitati per rassegne musicali camerali e di piazza che gli studenti di italianistica volentieri incontrano per scambi di esperienze culturali e amicizia.
Molto forte è l’attività sul territorio regionale, in tal senso il Dipartimento ha sottoscritto già molti accordi di collaborazione con istituti scientifici e culturali polacchi ed italiani per la promozione culturale, consapevoli che una sensibilizzazione del territorio in tale senso possa far crescere l’interesse per la cultura italiana e spingere sempre più nuovi studenti verso questo tipo di scelta di studi.