Studia drugiego stopnia w zakresie italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem ze specjalnością: mediacja językowa, kultura i turystyka mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym. Absolwent kierunku posiada zdolność synoptycznego spojrzenia na sieć powiązań historycznych, religijnych, filozoficznych, antropologicznych, socjologicznych i ekonomicznych określonych obszarów, w perspektywie działalności związanej z kulturą i turystyką.

Szczególny nacisk zostaje położony na profesjonalne przygotowanie lingwistyczne i kulturowe oraz rozwój kompetencji teoretycznych i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych z dziedzin ekonomii, geografii, szeroko pojętej kultury, prawa i informatyki. Przygotowanie kulturowe, geograficzne, ekonomiczne, prawne i informatyczne pozwala na interdyscyplinarną analizę zjawisk społecznych danego regionu związanych z rynkiem turystycznokulturalnym, geografią fizyczną, polityczną i społeczną dotyczącą kontekstu lokalnego i międzynarodowego w procesach rozwoju turystycznego. Kompetencje informatyczne wspomogą skuteczne zarządzanie komunikacją online poprzez użycie zróżnicowanych narzędzi.

Poprzez rozwój powyższych kompetencji absolwent zyskuje umiejętność zarządzania i planowania wydarzeń i usług (wydarzenia kulturalne, turystyczne, widowiska, wydawnictwa i inne), które wzbogacą i wzmocnią istniejącą ofertę.
 Praktyczna nauka języka włoskiego
 Współczesna literatura włoska
 Historia muzyki włoskiej
 Dziedzictwo kulturowo – religijne we Włoszech
 Geografia i organizacja turystyki we Włoszech
 Organizacja wydarzeń kulturalnych

Zdobyte kompetencje pozwalają na poszukiwanie zatrudnienia w usługach turystycznych, instytucjach rządowych, lokalnych i prywatnych związanych z sektorami turystycznym, kulturalnym oraz z samorządem lokalnym. Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji doradców dla instytucji lokalnych i nowych gałęzi przemysłu turystycznego w zakresie komunikacji i mediacji interkulturowej. Ponadto mogą poszukiwać zatrudnienia w sektorze hotelarskim, managerskim, planowania i promocji wyjazdów turystycznych różnego typu, skierowanych na rynki międzynarodowe, w kooperatywach i konsorcjach turystycznych, przy organizacji różnorodnych eventów kulturalnych. Celem studiów jest ponadto przygotowanie specjalistów w zakresie promocji turystyki i kultury na szczeblach lokalnym oraz międzynarodowym.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przy współpracy z Uniwersystetem w Bari.